ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

 

Sdružení výrobců, dovozců, vývozců a prodejců

kosmetických prostředků a surovin pro jejich výrobu

(PROKOS)

 

dne 19. června 2002

 

Přítomní: 23 zakládajících členů - viz prezenční listina v příloze

Čestní hosté: viz seznam v příloze

Předsedající: Vladimír Rafaj

 

PROGRAM

1/ Zahájení, přivítání hostů a účastníků

2/ Schválení programu valné hromady:

            - volba mandátové, volební a návrhové komise

            - zpráva přípravného výboru o registraci Sdružení, úvodní slovo

            - plán činnosti Sdružení na rok 2002/2003

            - diskuse k plánu činnosti

            - rozpočet Sdružení na rok 2002/2003

            - schválení výše členských příspěvků na rok 2002/2003

            - volba výboru a revizora účtů

            - ustavení odborných komisí

            - diskuse, různé

            - schválení usnesení

 

1. ZAHÁJENÍ

Předsedající uvítal čestné hosty a dal hlasovat o programu dnešní valné hromady. Program byl bez připomínek jednohlasně schválen. V úvodu promluvila MUDr. Karla Říhová (MZd ČR) a zmínila se o problematice dozoru a nové legislativě. Dále promluvila ing. Blanka Sandrová (MPO ČR), která se zmínila o novém zákoně o chemických látkách dle evropských standardů a o možnosti spolupráce našeho Sdružení s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

 

2. JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

 

VOLBA PRACOVNÍCH KOMISÍ

Po zahájení byly zvoleny komise v tomto složení:

- mandátová komise: ing. Jaroslav Červinka a p. Pavel Procházka

- volební komise: PharmDr. Vladimír Müller, dr. Zbyněk Šedivý

- návrhová komise: ing. Šmejkalová, ing. Dočekalová

 

Volba jednotlivých členů uvedených komisí byla jednohlasně schválena.

 

ZPRÁVA PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU

 

Zprávu přípravného výboru, jehož členy jsou ing. Eva Štěpánková, MUDr. Dagmar Jírová, CSc. a Vladimír Rafaj, přednesl Vladimír Rafaj. Naznačil cíle Sdružení (spolupráce s dalšími profesními organizacemi a podnikatelskými strukturami, vybudování informační sítě, spolupráce se státní legislativou při tvorbě zákonů a předpisů, operativní jednání o aktuálních problémech - v současné době např. obaly, osvětová činnost, hájení oprávněných zájmů výrobců a také spotřebitelů, kteří mají právo na nezávadné výrobky, etika podnikání, publikační a ediční činnost).

 

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2002

 

a) Organizace a finance:

- uvést do chodu organizaci Sdružení (IČO, banovní účet, razítko, logo, sekretářka),

- ustavit odborné komise:            legislativní,

                                                mezinárodní vztahy

                                                odborná a vzdělávací činnost

- uspořádat během roku 2002 aspoň dva konkrétní semináře  na aktuální téma z oboru legislativy. Semináře účelně spojit s valnými hromadami.

- urychleně zajistit internetovou stránku pro Sdružení a uveřejňovat tam všechny informace pro členy (informace chránit přístupovým kódem)

- důležité informace rozesílat elektronickou poštou

- v roce 2002 uspořádat aspoň jednu valnou hromadu

 

b)Vzdělávání a informace:

- během roku 2002 uspořádat aspoň 2 semináře na aktuální téma z oboru legislativy, semináře účelně spojit s valnými hromadami

 

c) Legislativa:

- sledovat přípravu (domácích i zahraničních) legislativních předpisů a včas je připomínkovat

- zajistit aby se Sdružení stalo neopominutelným připomínkovým místem pro příslušný obor mezinárodní spolupráce

- navázat spolupráci s COLIPOU a usilovat o členství

- usilovat o získání zastoupení v příslušných orgánech EU - příprava Direktiv

 

d) Tuzemská spolupráce:

- navázat spolupráci s příbuznými profesními organizacemi a usilovat o spolupráci na společné základně (vytváření společných profesních připomínek, názorů a hájení zájmů, např. v oblasti živnostenského zákona, a jiných legislativních předpisů)

- získat členství v Hospodářské komoře ČR

Tento plán činnosti byl jednohlasně schválen.

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2002

 

V souvislosti s původním návrhem přípravného výboru, aby byly členské příspěvky stanoveny podle obratu jednotlivých firem, se rozvinula bohatá diskuse. Na závěr byly členské příspěvky stanoveny v této podobě:

 

            paušální členský příspěvek pro právnické

            a fyzické osoby na rok 2002                                                                  15.000 Kč

 

            paušální členský příspěvek pro osoby nevýdělečné

            a nepodnikající                                                                                500 Kč

 

Princip placení příspěvků byl schválen takto:

- 22 hlasů pro paušální částku

- 1 hlas pro částku stanovenou dle obratu firem

 

Výše paušálních členských příspěvků byla poté schválena jednohlasně.

 

ROZPOČET NA ROK 2002

 

Původní návrh přípravného výboru byl upraven podle schválené výše příspěvků v této podobě:

 

Vydání:

- sekretářka (mzdy a odvody)                                                            100.000

- nakupované služby,  expertízy                                                 95.000

- další vydání dle potřeby až do výše celk. vydání

CELKEM VYDÁNÍ:                                                                       500.000

 

Příjmy:

- členské příspěvky                                                                       450.000

- ostatní příjmy (semináře, informace, vzdělávací akce)   50.000

CELKEM PŘÍJMY:                                                                       500.000

 

Valná hromada souhlasí, aby vydání v jednotlivých položkách byla překročena, a to při dodržení celkové částky vydání. Při překročení plánovaných příjmů bude možné v odůvodněných případech překročit i plánovaná vydání.

 

Tento rozpočet byl schválen takto:

- 22 hlasů pro

- 1 hlas se zdržel hlasování

 

VOLBY ČLENŮ VÝBORU SDRUŽENÍ PROKOS

 

Výbor Sdružení byl navržen v této podobě:

Členové výboru:

                                                            ing. Eva Štěpánková

                                                            MUDr.Dagmar Jírová, CSc.

                                                            ing. Petr Lusk

                                                            ing. Zdeňka Šmejkalová, CSc.

                                                            PharmDr. Vladimír Müller

                                                            Vladimír Rafaj

Revizor účtů:

                                                            ing. Jaroslava Červinka

 

Členové výboru i revizor účtů byli zvoleni jednohlasně.

 

VOLBY ČLENŮ ODBORNÝCH KOMISÍ

 

Na valné hromadě byly ustaveny tyto odborné komise:

 

Odborná komise legislativní

            předseda:         MUDr. Dagmar Jírová, CSc.

            členové:            p. Vladimír Rafaj

 

Odborná komise pro mezinárodní vztahy

            předseda:            PharmDr. Vladimír Müller

            členové:            ing. Petr Lusk

 

Odborná komise pro odbornou problematiku a vzdělávání

            předsedkyně:    ing. Zdeňka Smejkalová, CSc.

            členové:            ing. Anna Velebová

                                    pí. Dagmar Kolářová

 

Komise mohou být dle potřeby a projednávané problematiky doplňovány o další členy.

 

Hlasování o komisích a jejich členech bylo jednohlasné.

 

DISKUSE - RŮZNÉ

V této části jednání promluvil dr. Levora z Českého sdružení pro značkové výrobky o problematice nového zákona o obalech, který vstoupí v platnost od 1. 7. 2002. Jelikož zde existuje řada nejasností a nevyřešených otázek s výrobci obalů, bude PROKOS v této souvislosti spolupracovat s Českým sdružením pro značkové výrobky a urychleně vstoupí v jednání s kontrolními orgány (podrobněji viz zápis z jednání výboru Sdružení, které se konalo po valné hromadě).

 

Dále vystoupila pí. Lenka Saulichová, editorka časopisu Body Care, s nabídkou poskytnutí bezplatných grafických služeb při tvorbě loga Sdružení. Jejím návrhem se bude zabývat výbor.

 

NÁVRH USNESENÍ

 

Valná hromada bere na vědomí zprávu přípravného výboru o registraci stanov Sdružení.

 

Valná hromada schvaluje:

- plán činnosti Sdružení na rok 2002/2003

- rozpočet Sdružení na rok 2002/2003

- výši členských příspěvků na rok 2002/2003

- volbu výboru a revizora účtů

- ustavení odborných komisí

- přijetí 23 přítomných + 1 závazně přihlášeného za členy Sdružení PROKOS

 

Valná hromada ukládá výboru Sdružení:

- urychleně vybudovat organizaci Sdružení

- urychleně navázat spolupráci s ostatními profesními organizacemi

- okamžitě se zabývat otázkou nového zákona o obalech a zahájit potřebná jednání

 

Toto usnesení bylo přijato jednohlasně.

 

 

:Zapsala: Marcela Václavková

v Praze, dne 19. 6. 2002

 

Obsah zápisu potvrzují:<< zpět