Stanovy spolku PROKOS z.s.

Čl. I.

Název a sídlo

1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků bylo založeno občanské sdružení s názvem „Sdružení výrobců, dovozců, vývozců a prodejců kosmetických prostředků a surovin pro jejich výrobu“. Toto sdružení se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) od 1. 1. 2014 považuje za spolek ve smyslu § 3045 ve spojení s § 214 a násl. NOZ a nese název PROKOS z.s. (tj. Sdružení výrobců, dovozců, vývozců a prodejců kosmetických přípravků a surovin pro jejich výrobu, zapsaný spolek, dále jen „Spolek“).
2. Spolek se registruje podle zákona.
3. Sídlem Spolku je Praha 5, Plzeňská 164, PSČ 150 00.
4. Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

Čl. II.

Cíle, poslání a činnost Spolku

1. Hlavním cílem a posláním Spolku je
- sdružovat právnické a fyzické osoby z oboru výroby, dovozu, vývozu a prodeje kosmetických přípravků a surovin pro jejich výrobu.
- spolupracovat s obdobnými zahraničními organizacemi jako je Evropská asociace pro kosmetiku, parfumerii a toaletní výrobky (Cosmetics Europe) a dalšími zahraničními a tuzemskými odbornými sdruženími stejného zaměření,
- vytvořit oborové komunikační centrum pro Českou republiku,
- zajišťovat tok informací, jimiž disponuje Cosmetics Europe, pro všechny členy Spolku,
- spolupracovat se zákonodárnými orgány při tvorbě legislativy pro kosmetické suroviny a přípravky a při transformaci evropské legislativy do české legislativy vč. tvorby státních norem,
- spolupracovat s orgány evropské unie při přípravě směrnic, předpisů a norem pro kosmetické přípravky a suroviny pro jejich výrobu,
- zajišťovat osvětovou činnost nezbytnou pro účelné a bezpečné užití kosmetických přípravků a surovin pro jejich výrobu,
- zabývat se publikační a vydavatelskou činností.
2. Činnost Spolku je zaměřena na koordinaci a společný postup jeho členů, reprezentovaných Spolkem jako právnickou osobou ve všech oblastech uvedených výše v bodu 1 tohoto článku. V době mezi členskými schůzemi vykonávají činnost spolku zejména výbor, předseda, místopředseda a sekretář.
3. Při realizaci svých cílů postupuje Spolek podle těchto stanov, usnesení členské schůze a obecně závazných právních předpisů.

Čl. III.

Hlavní činnost Spolku

1. Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. II těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku nesmí být podnikáním ani výdělečnou činností.
2. Hlavní činnost může být financována z členských příspěvků, grantů, sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností podle čl. IV těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost nebo na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti Spolku nepřesáhnou náklady.
3. Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:
- pořádá odborné semináře na aktuální témata nejen pro členy Spolku, ale i pro veřejnost zaměřené hlavně na novinky v legislativě EU, které je nutné implantovat do našich výrobních a dovozních podniků
- organizuje odborné workshopy a kurzy pro členy Spolku
- podílí se na organizování a zajištění průběhu pořádání soutěže ocenění produktů probíhající při konání mezinárodního veletrhu WORLD of BEAUTY & SPA.

Čl. IV.

Vedlejší činnost Spolku

Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i hospodářské nebo jiné vedlejší výdělečné činnosti, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. III. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Čl. V.

Členství

1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na právního nástupce člena.
2. Členem Spolku se může stát právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let, pokud je taková osoba činná přímo či nepřímo v oboru výroby, dovozu, vývozu a prodeji kosmetických přípravků a surovin pro jejich výrobu, pokud o tom rozhodne členská schůze. Taková osoba se stává členem Spolku ke dni rozhodnutí členské schůze o přijetí její žádosti o členství, která musí mít písemnou formu. V době mezi konáním členských schůzí může o přijetí za člena Spolku rozhodnout výbor Spolku, takové rozhodnutí však podléhá vždy schválení nejbližší členské schůze. Řádným členem Spolku může být i zahraniční právnická nebo fyzická osoba působící ve výše uvedeném oboru na území České republiky.
3. Na návrh výboru Spolku může členská schůze Spolku udělit čestné členství za dlouhodobý přínos v oboru výroby, dovozu, vývozu a prodeje kosmetických přípravků a surovin pro jejich výrobu.
4. Členství ve Spolku zaniká vystoupením člena, úmrtím člena – fyzické osoby, příp. jeho prohlášením za mrtvého, nebo vyloučením člena členskou schůzí. Členství zaniká také nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené dodatečné lhůtě určené v zastoupení Spolku jeho sekretářem v písemné výzvě k zaplacení, ačkoli byl člen na tento následek ve výzvě upozorněn.
5. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

Čl. VI.

Práva a povinnosti člena

1. Člen Spolku má právo:
- podílet se na činnosti Spolku,
- být pravidelně informován o dění ve Spolku,
- podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době,
- volit a být volen do řídících a dalších orgánů spolku,
- využívat služby, zařízení, informace a podporu Spolku ve všech oblastech jeho činnosti,
- účastnit se na odborných akcích pořádaných Spolkem,
- čestní členové mají právo na bezplatnou účast na vybraných akcích Spolku.
2. Člen Spolku má povinnost:
- dodržovat tyto Stanovy, příp. další vnitřní předpisy, vydané Spolkem včetně usnesení členských schůzí, a plnit povinnosti, které mu uvedené předpisy a usnesení ukládají,
- platit řádně a včas členské příspěvky (do 31. ledna kalendářního roku, za který příspěvek přísluší),
- chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku,
- aktivně se podílet na činnosti Spolku,
- pravidelně se informovat o dění ve Spolku.

Čl. VII.

Orgány Spolku

Orgány Spolku jsou:
- členská schůze
- výbor
- předseda
- místopředseda
- sekretář

Čl. VIII.

Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze, kterou tvoří členové Spolku.
2. Členská schůze se schází podle potřeby, ale nejméně jedenkrát ročně. Schůzi svolává výbor Spolku, který je povinen svolat schůzi též v případě, kdy o to požádá alespoň třetina členů. Oznámení o konání členské schůze s programem schůze se doručuje členům Spolku na e-mailovou adresu uvedenou v databázi členů Spolku nejméně 2 týdny před konáním členské schůze.
3. Do výlučné pravomoci členské schůze patří
- schvalování stanov a jejich změn a jiných vnitřních předpisů Spolku a jejich změn,
- schvalování plánu činnosti Spolku na další kalendářní rok vč. výše členských příspěvků,
- schvalování rozpočtu Spolku na další kalendářní rok,
- schvalování zprávy o činnosti Spolku za předcházející kalendářní rok včetně zprávy o hospodaření a účetní závěrky,
- přijímání nových členů, vylučování členů,
- volba výboru,
- schválení výborem přijatých členů (čl. V, bod 2) a navržených čestných členů Spolku,
- usnášení o zániku Spolku a fúzi spolku,
- další věci, o nichž se členská schůze usnese.
4. Členská schůze je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Spolku. Pokud se nadpoloviční většina členů nedostaví na schůzi do 30 min. po stanoveném začátku, je členská schůze schopná se usnášet, i když není přítomna nadpoloviční většina členů Spolku. K usnesení členské schůze je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. Ustanovení § 257 NOZ o náhradním zasedání členské schůze z důvodu nedostatku schopnosti usnášení se v důsledku toho nepoužije.

Čl. IX.

Výbor, předseda, místopředseda

1. Výbor se skládá nejméně z 5 členů. Výbor je kolektivním orgánem Spolku. Výbor je volen členskou schůzí z řad řádných členů Spolku na dobu 2 let. Opakovaná volba stejného člena do výboru je přípustná.
2. Výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, kteří jsou statutárními orgány Spolku, zastupují jej navenek a jednají jeho jménem ve všech věcech.
3. Výbor jmenuje a odvolává sekretáře Spolku a schvaluje jeho odměňování.
4. Výbor se schází minimálně jedenkrát za kalendářní čtvrtletí. Výbor je oprávněn rozhodnout o spěšných záležitostech, které jsou jinak v pravomoci členské schůze, takové rozhodnutí je však povinen předložit k dodatečnému schválení nejbližší členské schůzi, jinak rozhodnutí pozbude platnosti. Výbor se usnáší většinou hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Výbor je usnášeníschopný, pokud jsou na jeho zasedání přítomni alespoň 4 členové výboru.
5. Výbor zajistí vyhotovení zápisu z členské schůze a jeho doručení členům spolku v přiměřené lhůtě po konání členské schůze způsobem obdobným jako v případě oznámení o konání členské schůze ve smyslu čl. VIII, bodu 2 těchto stanov.

Čl. X.

Sekretář

1. Sekretář je výkonným orgánem Spolku. Je jmenován a odvoláván výborem Spolku.
2. Sekretář zajišťuje činnost Spolku za pomoci sekretariátu, který řídí. Sekretář je oprávněn využívat ve své činnosti placených externích služeb v případech, kdy příslušné činnosti nemůže zajistit sám nebo prostřednictvím pracovníků sekretariátu z důvodu nedostatku odbornosti nebo z jiných vážných důvodů.
3. Sekretář spravuje majetek Spolku, odpovídá za řádné vedení účetnictví Spolku a vedení členské evidence Spolku. V době mezi členskými schůzemi a zasedáními výboru zajišťuje sekretář běžnou agendu Spolku. Sekretář předkládá výboru každoročně nejpozději v průběhu února příslušného kalendářního roku účetní závěrku Spolku za předcházející kalendářní rok a po projednání ve výboru a s jeho souhlasem zajišťuje v zákonném termínu podání přiznání k dani z příjmů Spolku za uplynulý kalendářní rok. Sekretář zajišťuje každoročně předložení této účetní závěrky k projednání a schválení členskou schůzí Spolku.
4. Sekretář se ve své činnosti řídí zejména pokyny předsedy a místopředsedy Spolku.

Čl. XI.

Seznam členů

1. Sekretář vede seznam členů, který zveřejňuje na webovské stránce Spolku na internetu. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:
2. Sekretář provádí v přiměřené lhůtě zápisy a výmazy v seznamu členů.

Čl. XII.

Audit hospodaření spolku

Revizi hospodaření Spolku za uplynulý kalendářní rok provádí nezávislý auditor na základě objednávky spolku. Zpráva auditora se předkládá členské schůzi.

Čl. XIII.

Zásady hospodaření

1. Hospodaření Spolku se řídí obecně závaznými předpisy a rozpočtem, který schvaluje členská schůze na příslušný kalendářní rok.
2. Spolek získává prostředky k zajištění své vlastní činnosti a administrativního chodu zejména z příspěvků svých členů, ale tyto prostředky může získat i z jiných zdrojů podle zákona. Výši příspěvku pro příslušný kalendářní rok stanoví členská schůze. Pokud není příspěvek na příslušný kalendářní rok členskou schůzí stanoven, je závazná výše příspěvku schválená na poslední členské schůzi, na níž ke schválení výše příspěvku došlo.
3. Majetek Spolku tvoří movitý a nemovitý majetek, který Spolek získal ze zdrojů v souladu s bodem 2 tohoto článku.
4. Finanční prostředky Spolku jsou vedeny na bankovním účtu a v pokladně Spolku. Podpisové právo k bankovnímu účtu mají společně předseda a sekretář nebo místopředseda a sekretář nebo předseda společně s místopředsedou.
5. Hospodaření Spolku kontroluje auditor (čl. XII stanov) a projednává je a schvaluje členská schůze.
6. Spolek vede vlastní účetnictví.

Čl. XIV.

Zánik Spolku

1. Spolek zaniká na základě usnesení členské schůze nebo z důvodů stanovených zákonem.
2. Při zániku Spolku s likvidací jmenuje členská schůze likvidátora který sestaví do 30 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku.
3. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy členská schůze předchozí návrh zamítla.
4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

Čl. XV.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v těchto Stanovách upraveno jinak, platí pro právní úpravu Spolku obecná ustanovení §§ 214 – 302 NOZ.
2. Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 10. září 2015, jejíž konání je potvrzeno zápisem z téhož dne.
3. Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem 10. září 2015.

Stanovy ke stažení

Ve formátu PDF Ve formátu Word

PARTNEŘI

Na našem webu https://www.sdrprokos.cz využíváme soubory cookies. Díky nim můžeme naše stránky upravit tak, aby fungovaly jednoduše a efektivně a co nejvíce vám vyhovovaly. Pokud budete i nadále využívat naše stránky, aniž byste si změnili nastavení, budeme to považovat za váš souhlas s používáním cookies.
Více o souborech Cookies.          Ochrana osobních údajů.